Algemene Voorwaarden Visser Fysiotherapie en Sport

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de persoon die gebruikmaakt van de faciliteiten binnen het centrum van Visser Fysiotherapie en Sport. De sportafdeling wordt gerund door de bedrijven Sportgezondheidscentrum Visser en Arcade.

1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Het (proef)lidmaatschap vangt aan op de daarover afgesproken datum met de deelnemer. Na het (proef)lidmaatschap kan het abonnement omgezet worden in een definitief abonnement, voor de duur van minimaal 1 maand, welke stilzwijgend iedere maand verlengd wordt.
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betalingen dient te geschieden door middel van automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook wordt er €1,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 31 kalender dagen  zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na nogmaals een periode van 31 dagen nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hier voor gemaakt moeten worden met een minimum van €40,- zijn voor rekening van de deelnemer.
4. Contributie wordt nooit gerestitueerd.
5. Bij aanvang van het lidmaatschap volgt er een (verplichte)fitheidstest. Kosten van deze test zijn voor de deelnemer.
6. Inhalen van gemiste lessen, is mogelijk en uitsluitend in overleg met het secretariaat en alleen in de lopende betalingsperiode.
7. Het missen van lessen om welke reden dan ook, is volledig voor rekening van de deelnemer.
8. Beëindiging van het lidmaatschap dient u schriftelijk te doen. U heeft een opzegtermijn van een maand. De opzegging zal altijd ingaan op de 1e van de maand. Opzeggingen moeten voor de 20e van de maand ingediend zijn. 
9. Visser Fysiotherapie en Sport behoudt zich het recht voor om de groepsfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook inbegrepen het (tijdelijk) aanpassen van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen geven geen recht op restitutie.
10. Op officiële en erkende feestdagen is het Sportgezondheidscentrum Visser en Arcade gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.
11. Het gebruikmaken van de faciliteiten, het volgen van de groepslessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. 
12. Het centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemer.
13. Het centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. 
14. De deelnemer is zich ervan bewust dat sporten een risico op blessure(s) met zich mee kan nemen, en dat dit risico voor de deelnemer zelf is.
15. De algemene voorwaarden en de huisregels staan op de website van Visser Fysiotherapie en Sport en zijn op te vragen bij het secretariaat.
16. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en hiernaar te handelen.
17. De persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
18. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sportgezondheidscentrum Visser en Arcade is aansluitend Nederlands recht van toepassing.
19. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Sportgezondheidscentrum Visser en Arcade te accepteren.

Visser Fysiotherapie en Sport
Sportgezondheidscentrum Visser en Arcade

Huisreglement

U bent van harte welkom binnen ons centrum. Om ervoor te zorgen dat iedereen het naar zijn/ haar zin heeft, hanteren wij de volgende huisregels: 
- Voor iedere groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers.
- Inhalen van gemiste lessen, is mogelijk en uitsluitend in overleg met het secretariaat en alleen in de lopende betalingsperiode.
- Het missen van lessen om welke reden dan ook, is volledig voor rekening van de deelnemer.
- In de trainingsruimte draagt u binnenschoenen, evenals schone en correcte sportkleding.
- Tijdens het trainen gebruikt u een handdoek op alle apparaten.
- Losse onderdelen (gewichten, dumbels, etc.) legt u na gebruik terug op hun plaats.
- Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimte. Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) mag u in de trainingsruimtes gebruiken.
- Tassen, jassen of andere kledingstukken laat u achter in de daarvoor bestemde ruimtes en neemt u niet mee naar de trainingsruimte.
- Laat waardevolle spullen thuis.
- Deelname aan trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
- De directie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal of ongevallen in en om het fitnesscentrum.
- Visser Fysiotherapie en Sport behoudt zich het recht voor om de groepsfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook inbegrepen het (tijdelijk) aanpassen van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen geven geen recht op restitutie.
- Onze voorwaarden vindt u op de website en/of zijn op te vragen bij het secretariaat.